فراموشی کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش نموده اید از همین بخش برای انتخاب یک رمز عبور جدید استفاده نمایید.پس از ورود شماره همراه خود در فرم زیر پیامکی حاوی یک کد تاییده برای شما ارسال می شود که با وارد نمودن آن در فرم بعدی به بخشی هدایت می شوید که در آن قسمت می توانید رمز عبور جدیدی برای خود تنظیم نمائید.